Regulamin świadczenia usług

Regulamin usług hostingowych DataNet

 

§ 1

Definicje

 

DataNet - DataNet Piotr Reda, 56-400 Oleśnica, ul. Okrężna 20, NIP 9111401089, regon 931073892.

Klient - osoba fizyczna oraz wszelkie inne podmioty nazwane i wymienione w Kodeksie cywilnym i innych ustawach regulujących status organizacyjny lub prawny mająca wykupioną usługę hostingową w firmie DataNet.

Usługa hostingowa, usługa serwera wirtualnego - usługa polegająca na udostępnieniu klientowi powierzchni dysku na serwerze oraz uruchomieniu dostępnych usług zgodnie z ich specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej https://www.datanet.pl.

Usługa dodatkowa - usługa udostępniona klientowi na jego życzenie. Koszt, jaki klient ponosi za udostępnienie usług dodatkowych (transfer, dodatkowe konta email itp.) podano w cenniku na stronie internetowej https://www.datanet.pl

Transfer - limit ruchu z i do serwera klienta określony w specyfikacji danej usługi.

Regulamin - niniejszy regulamin usług hostingowych DataNet zamieszczony na stronie internetowej pod adresem https://datanet.pl

Okres testowy - wskazany przez DataNet okres, w którym klient ma dostęp do zamówionej usługi hostingowej bezpłatnie w celu sprawdzenia jej funkcjonalności.

Pełna aktywacja usługi - po uiszczeniu przez klienta opłaty abonamentowej klient otrzymuje pełny dostęp do usługi.

Faktura pro forma - dokument wysyłany na podany przez klienta przy rejestracji usługi na adres email. Pro forma to dokument na podstawie którego klient może opłacić zamówioną usługę, jeśli w okresie testowym zdecyduje się na jej wykupienie.

Okres abonamentowy - czas na jaki została wykupiona usługa hostingowa. Klient wnosi opłatę abonamentową dla DataNet z góry na podstawie faktury pro forma. Jeden okres abonamentowy trwa 12 miesięcy (1 rok).

Strona internetowa DataNet - strona internetowa dostępna pod adresem https://www.datanet.pl.

SPAM - przesyłanie pocztą elektroniczną (email) informacji, które nie były zamawiane przez adresata.

 

§ 2

Postanowienia wstępne

 

Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady korzystania z usług hostingowych świadczonych przez DataNet.

Uiszczenie opłaty za okres abonamentowy lub założenie usługi na okres testowy jest równoznaczne z potwierdzeniem, że klient zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje jego postanowienia w całości i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Łamanie zasad regulaminu przez klientów DataNet powoduje skutki przewidziane w niniejszym regulaminie oraz w przepisach prawa.

Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez DataNet zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2002r.Nr.101, poz 926 z późniejszymi zmianami) w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Klienta. Klient oświadcza, iż został poinformowany o możliwości zmiany i prawie wglądu do zgromadzonych przez DataNet danych osobowych. DataNet zastrzega sobie prawo zamieszczenia adresu URL klienta w zestawieniach klientów oraz listach referencyjnych zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej, w tym na stronach internetowych DataNet.

DataNet zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Klient zostanie o zmianach powiadomiony drogą elektroniczną na podany przy rejestracji usługi adres email.

 

§ 3

Zamówienie usługi hostingowej

 

Zamówienie usługi serwera wirtualnego odbywa się na stronie internetowej DataNet https://www.datanet.pl poprzez wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego. Serwer aktywowany jest automatycznie na okres próbny wskazany w specyfikacji usługi. Jeśli w tym czasie DataNet otrzyma potwierdzenie opłacenia faktury pro forma usługa zostanie w pełni aktywowana na okres abonamentowy licząc od dnia zamówienia usługi na stronie https://www.datanet.pl.

Zamówienie usługi serwera wirtualnego może nastąpić w innej formie indywidualnie ustalonej i zaakceptowanej przez obie strony.

Po wypełnieniu i wysłaniu elektronicznego formularza rejestracji serwera wirtualnego, na podany przez klienta adres email, wysyłana jest faktura pro forma z informacją jak opłacić usługę oraz dane dostępowe do serwera.

Klient opłaca serwer będący w okresie testowym, jeżeli zdecydował się wykupić go na okres abonamentowy do dnia wyznaczonego na fakturze pro forma. Jeśli klient nie opłaci faktury pro forma w terminie, uznaje się, że tylko testował usługę. W takim przypadku serwer oraz dane klienta zostają usunięte.

DataNet zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia serwera będącego w okresie testowym jeśli usługa była aktywowana po raz kolejny po usunięciu serwera wynikającym z braku opłaty lub klient nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu.

 

§ 4

Faktury, rachunki, płatności

 

Za wniesioną, na podstawie faktury pro forma opłatę, DataNet wystawia klientowi Fakturę VAT. Faktura VAT zostaje wysłana do klienta w ciągu 7 dni pocztą elektroniczną.

Jeśli klient korzystający z usług serwera hostingowego nie poinformuje DataNet, że rezygnuje z przedłużenia abonamentu usługi, DataNet dostarcza klientowi na podany przezeń adres email fakturę pro forma. Faktura pro forma zostaje wysłana do klienta 14 dni przed końcem abonamentu i zawiera informacje, jak przedłużyć usługę na kolejny okres abonamentowy.

Brak wpłaty w terminie za przedłużenie okresu abonamentowego serwera skutkuje zablokowaniem dostępu do usługi na okres 7 dni. W przypadku nieuregulowania opłaty w terminie 7 dni od daty zablokowania serwera DataNet zaprzestaje świadczenia usługi serwera wirtualnego, co skutkuje usunięciem konta oraz wszystkich danych klienta z udostępnionej w czasie trwania usługi powierzchni dysku.

Datą wniesienia opłaty jest data uznania salda na rachunku bankowym DataNet.

W przypadku dokonania zaległej płatności w terminie 7 dni od daty zablokowania dostępu do usługi serwera hostingowego, po zaksięgowaniu przez DataNet płatności na koncie, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a czas utrzymania usługi przedłużony zostanie o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu.

DataNet nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym DataNet zawinionych przez osoby trzecie: poczta, banki, płatności kartą kredytową itp.

Ceny usług oraz usług dodatkowych wymienione są w cenniku na stronie internetowej DataNet: https://datanet.pl. Usługi dodatkowe uruchamiane są tylko na życzenie klienta po wniesieniu przez niego opłaty za wykonanie usługi dodatkowej na konto bankowe DataNet.

Wysokość opłaty ustalona w cenniku gwarantowana jest przez DataNet w dniu zamówienia usługi. Zmiany cen usług nie dotyczą klientów z opłaconym okresem abonamentowym do końca tego okresu.

Zmiana na życzenie klienta typu usługi serwera wirtualnego w trakcie trwania okresu abonamentowego:
na tańszą - nie jest możliwa do czasu upłynięcia opłaconego okresu abonamentowego,
na droższą - nie wydłuża opłaconego okresu abonamentowego, klient dopłaca tylko proporcjonalną różnicę do końca trwającego okresu abonamentowego.

 

§ 5

Obowiązki, prawa i odpowiedzialność

 

DataNet zobowiązuje się zapewnić klientowi stały i nieprzerwany dostęp do wykupionych usług. Gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,5% dni kalendarzowych w skali roku z zastrzeżeniem §5 p.11. Za brak możliwości dostępu do wykupionego serwera, zawiniony przez DataNet, trwający ponad 24 godziny DataNet zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego o 2 tygodnie za każde rozpoczęte 48 godzin przerwy ponad okres 1 dnia. Klient w takiej sytuacji winien złożyć pisemną reklamację.

Klient zobowiązuje się do podania prawidłowych danych osobowych oraz kontaktowych podczas aktywacji usługi. Podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych osobowych skutkuje zablokowaniem lub usunięciem konta z serwera.

Klient wykorzystuje wszystkie usługi DataNet do celów zgodnych z prawem. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za nazwę usługi (adres internetowy), treści oraz materiały rozpowszechniane za pośrednictwem usług hostingowych. DataNet nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zawarte na udostępnionych klientom przestrzeniach dyskowych jak też za świadczone przez klienta usługi i zobowiązania zaciągane wobec osób trzecich.

Zabrania się rozpowszechniania materiałów, treści, obrazów itp. niezgodnych z prawem. Szczególnie zabrania się: rozpowszechniania pornografii, łamania praw autorskich (mp3, cracki, seriale, nielegalne oprogramowanie), działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania SPAMu, działania na szkodę pozostałych użytkowników DataNet (nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera, mocy procesora), udostępniania materiałów osobom trzecim w sposób powodujący nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera (dotyczy w szczególności instalowanych skryptów wykorzystywanych na innych stronach - systemy bannerowe, systemy aliasów, systemy darmowych komponentów, liczników itp.) prób łamania zabezpieczeń serwera, serwerów w Sieci.

W przypadku przekroczenia parametrów zamówionej usługi serwera wirtualnego klient ma prawo do zamówienia usługi dodatkowej lub zmiany parametrów usługi serwera wirtualnego. Jeżeli nastąpi przekroczenie parametrów serwera wirtualnego, a klient nie skorzysta z możliwości zamówienia usługi dodatkowej, usługa serwera wirtualnego świadczona będzie wyłącznie do parametrów pierwotnie zamówionej usługi.

W przypadku łamania postanowień regulaminu przez klienta, DataNet ma prawo zablokować lub usunąć serwer hostingowy ze skutkiem natychmiastowym. Łamanie zasad regulaminu jest niedopuszczalne.

Odsprzedawanie przez klienta części zamówionej usługi jest traktowane jako łamanie regulaminu.

Klient zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nieujawniania ich osobom trzecim. DataNet nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez klienta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.

Klient winien posiadać aktualną kopię materiałów zamieszczonych na dysku serwera. DataNet wykonuje kopie bezpieczeństwa plików, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane klienta umieszczone na wykupionej usłudze hostingowej, jak też za ich uszkodzenie lub utratę.

DataNet zastrzega sobie prawo do czasowych wyłączeń serwera w celach konserwacyjnych po uprzednim powiadomieniu klienta drogą elektroniczną na podany przezeń adres email. Zapowiadane przerwy techniczne nie są wliczane w gwarantowany czas dostępności usługi. DataNet nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem ciągłości świadczenia dostępu do wykupionej usługi hostingowej w wyniku: awarii łącza operatorów internetowych, wystąpienia siły wyższej - kataklizmów, działania czynników i osób trzecich (awarie sprzętu lub oprogramowania), na które nie miał wpływu i nie mógł im zapobiec oraz w pozostałych sytuacjach nie zawinionych przez DataNet, w tym usługodawców świadczących usługi telekomunikacyjne dla DataNet. Odpowiedzialność DataNet m.in. za szkody z powodu niedotrzymania postanowień umowy, regulaminu: jest w każdym przypadku ograniczona do kwoty rocznej opłaty abonamentowej wniesionej przez Klienta i nie obejmuje ewentualnych utraconych korzyści.

 

§ 6

Procedura reklamacyjna

 

Wszelkie kwestie dotyczące reklamacji wobec świadczonej przez usługodawcę usługi hostingowej oraz usługi dodatkowej rozpatrywane będą w myśl przepisów Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących ustaw.

Reklamacja winna być sporządzona przez klienta w formie pisemnej i przesłana w terminie 7 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres DataNet. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Klient otrzyma odpowiedź wskazującą rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia.

Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować klienta, przedmiot oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

Zarówno DataNet jak i klient w trakcie realizacji usługi hostingowej oraz usług dodatkowych zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących w tej materii przepisów prawnych.

Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości porozumienia rozstrzygane przez Sąd powszechny.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.